راهنمای انتخاب سایز

اندازه گیری پا:

بر روی سطحی صاف یک برگه کاغذ گذاشته، آن بایستید و از دور پای خود تصویری روی کاغذ بکشید.

در شکل ترسیم شده، طول را از انتهای پاشنه تا بلند ترین انگشت اندازه بگیرید و اندازه به دست آمده را با جدول سایز مطابقت دهید.

راهنمای سایز کفش مردانه:

15.5 14.5 13.5 12.5 11.5 11 10.5 10  9.58.5 7.5 7 6.5 5.5UK
16 15 14 13 12 11.5 11 10.5  109.5  8.57.5 6.5  6US
 4948  4746 45 44-45  44 43-44 43 42-43 4241-42 41  40-41 4039 39 EUR
31.8  3130.229.4  28.6 28.3 27.927.3  2726.7  2625.725.4  24.8 24.424.123.5 CM

راهنمای سایز کفش زنانه:

109.598.587.576.565.554.54 3.5 32.5 2UK
1211.51110.5109.598.587.576.565.554.5 4US
42-434241-424140-414039-403938-3938 37-383736-3736 35-363535EUR
27.6 27.126.726.5 25.9 25.4 25.124.6 24.123.8 23.52322.5 22.2 21.621.320.8CM

نکات قابل توجه در اندازه گیری پا:

همیشه یک پا از پای دیگر بزرگتر است، سعی کنید معیار اندازه گیریتان پای بزرگتر باشد.

بهتر است پا را در ساعات پایانی روز اندازه بگیرید، زیرا در آن زمان در بزرگترین حالت خود قرار دارد.

پیشنهاد می شود برای کفش های مناسب دویدن و کوهنوردی، نیم سایز بزرگتر انتخاب کنید تا مقداری فضا برای حرکت پا وجود داشته باشد.